+48 32 223 44 00

Fundusze EU

comrebars

Tytuł projektu: Geotechniczne zbrojenia kompozytowe "GEOBAR”

Oś priorytetowa – Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie – Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Tytuł projektu: Geotechniczne zbrojenia kompozytowe „GEOBAR”

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego materiału budowlanego do zbrojenia gruntu o przełomowych parametrach konstrukcyjnych, w tym lepszej wytrzymałości oraz znacznie niższej odkształcalności, przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnej współpracy zbrojenia z gruntem oraz wdrożenie tego rozwiązania do działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

GeoBAR podniesie konkurencyjność spółki umożliwiając jej wejście na nowe rynki zbytu.

Wartość projektu – 6 289 012,50 PLN

Wartość uzyskanego dofinansowania – 4 732 200,35 PLN

 

Tytuł projektu: Wsparcie dla produkcji prętów kompozytowych w ComRebars Slovakia, s. r. o.

Miejsce realizacji: Šarišská 1867, 091 01 Stropkov, Republika Słowacka

Tytuł projektu: Wsparcie dla produkcji prętów kompozytowych w ComRebars Slovakia, s. r. o.

Główny cel projektu: 3.1.1 Zwiększenie liczby nowych, konkurencyjnych MŚP

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności ComRebars Slovakia, s.r.o.

poprzez innowację procesu produkcyjnego i produktów.

Nazwa i adres odbiorcy: ComRebars Slovakia, s.r.o., Šarišská 1867, 091 01 Stropkov, IČO: 50 236 610

Data rozpoczęcia projektu: 04/2018

Podmiot zgłaszający: Ministerstwo Transportu i Budownictwa Republiki Słowackiej

Podmiot prowadzący:  Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej

Kwota dofinansowania:  158 500 EUR 

Názov projektu: Podpora výroby kompozitných armatúr v ComRebars Slovakia, s. r. o.

PROJEKT WSPÓŁFUNANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Miesto realizácie: Šarišská 1867, 091 01 Stropkov, Slovenská republika

Názov projektu: Podpora výroby kompozitných armatúr v ComRebars Slovakia, s. r. o.

Hlavný cieľ projektu: 3.1.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP

Cieľ projektu: Cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti ComRebars Slovakia,s.r.o.
prostredníctvom inovácie výrobného procesu a produktov.

Názov a sídlo prijímateľa: ComRebars Slovakia, s.r.o., Šarišská 1867, 091 01 Stropkov, IČO: 50 236 610

Dátum začatia realizácie projektu: 04/2018

Poskytovateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

V zastúpení: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Nenávratný finančný príspevok:    158 500,00 EUR

TENTO PROJEKT SA REALIZOVAL S PODPOROU EURÓPSKEJ ÚNIE EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Project title: Support for the production of composite rods in ComRebars Slovakia, p. O.

Place of implementation: Šarišská 1867, 091 01 Stropkov, Slovak Republic

Project title: Support for the production of composite rods in ComRebars Slovakia, p. O.

The main objective of the project: 3.1.1 Increasing the number of new, competitive SMEs

Project objective: The aim of the project is to increase the competitiveness of ComRebars Slovakia, s.r.o.
through the innovation of the production process and products.

Recipients name and address: ComRebars Slovakia, s.r.o., Šarišská 1867, 091 01 Stropkov, IČO: 50 236 610

Project start date: 04/2018

Declarant: Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic

Entity running: Ministry of Economy of the Slovak Republic

Co- financing amount: 158. 000 EUR

PROJECT CO-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION FROM THE FUNDS OF THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND